Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Lata 1971 – 1974

Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1971/72 – 1973/74

Na podstawie ustawy z dnia 15.07.1961 roku „O rozwoju systemu oświaty i wychowania” Kurator Okręgu Szkolnego Lubelskiego w Lublinie zarządzeniem z dnia 5 maja 1971 roku w sprawie otwarcia Technikum Budowlanego dla Pracujących w Międzyrzecu Podlaskim zarządza co następuje: 1. Otwieram z dniem 1 września 1971 roku Technikum Budowlane dla Pracujących w Międzyrzecu Podlaskim ul. Staromiejska 20 na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej pod wspólnym kierownictwem z zasadniczą szkołą. 2. Zawody – specjalności, w których będzie kształcić szkoła określają zatwierdzone corocznie projekty organizacji szkoły, stanowiące uzupełnienie niniejszego zarządzenia. 3. Ogólne zasady organizacji szkoły określają zarządzenia MO i SW z dnia 27 listopada 1969 roku. 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 1971 roku. W podpisie Kurator Okręgu Szkolnego Tadeusz Kącki. Do technikum uczęszczali słuchacze pracujący w przedsiębiorstwach budowlanych lub pracujący na rachunek własny. Nauka w szkole trwała 3 lata. W pierwszym roku do technikum uczęszczało 40 uczniów, w tym jedna dziewczyna. Kolejne lata to zwiększenie się liczby uczniów do 150 w 1973/74 roku szkolnym – uczących się w czterech oddziałach. W szkole zatrudnionych było 21 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 5 niepełnozatrudnionych, z tego: 1 nauczyciel emeryt na godzinach kontraktowych, dwie osoby dochodzące z zakładów przemysłowych – zatrudnieni jako nauczyciele zawodu – malarz budowlany. W Zasadniczej Szkole Zawodowej, podobnie jak w wielu placówkach tego typu w kraju, uczniowie zobowiązani byli opanować konkretny zasób wiedzy z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz zdobyć potrzebne praktyczne umiejętności zawodowe. nakładało to na szkołę, nauczycieli a szczególnie na uczniów szereg zadań zmierzających do harmonijnego godzenia wysiłku w przy- swajaniu wiedzy i umiejętności. W dniu 1 marca 1972 roku nastąpiło przyjęcie wybudowanych obiektów przez szkołę od Radzyńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, które było głównym wykonawcą, a 17 marca rozpoczęto naukę teoretyczną w nowym budynku. Nowo wybudowany gmach szkolny o piętnastu pomieszczeniach dydaktycznych miał dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: polonistyczną, rysunku technicznego, technologii budowlanej, matematyki, historii, języka rosyjskiego i przedmiotów zawodowych – metalowych. Przygotowano także i wyposażono do użytkowania pomieszczenia na gabinet dentystyczny, lekarski, bibliotekę, świetlicę i kancelarię. Oddanie do użytku nowych obiektów szkolnych pozwoliło na uruchomienie nowych kierunków kształcenia a duże, przestronne pracownie korzystnie wpływały na pracę uczniów i nauczycieli.

Skip to content