Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

O szkole

Pierwsze wzmianki o szkole kształcącej rzemieślników w Międzyrzecu Podlaskim pochodzą z roku 1835, w którym powstała niedzielna szkoła dla ludności polskiej, przetrwała ona w różnych formach organizacyjnych do 1 września 1939 roku.

Wybuch wojny zakłócił normalne rozpoczęcie zajęć szkolnych. Poczucie obowiązku i patriotyczna postawa nauczycieli zdecydowała, że już pod koniec października w 1939 roku szkoła podjęła normalną pracę. Była jedyną szkołą, która kształciła młodzież przez okres całej wojny.

W 1945 roku szkoła otrzymała od władz miejskich samodzielną bazę lokalową w budynku przy ulicy Staromiejskiej 20 i przyjęła nazwę Szkoły Zawodowej. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim jako zbiorczy zakład szkolny powołany został zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego w Lublinie 18 września 1974 roku. Wprawdzie tradycje szkolnictwa zawodowego w Międzyrzecu, do których się odwołujemy sięgają daleko w historię Międzyrzeca, to jednak trzeba podkreślić, że dynamiczny jego rozwój nastąpił w okresie powojennym. Wiązało się to z zapotrzebowaniem na kadry fachowców znajdujących zatrudnienie w odbudowywanym kraju.

Istniejący obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jest placówką oświatową w pełni odpowiadającą wyzwaniom, jakie niosą przemiany społeczno – ekonomiczne i związki naszego kraju z rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej. Obecnie do Zespołu uczęszcza 750 uczniów. Zdobywają pożądaną wiedzę nauczani przez wysoko kwalifikowaną kadrę nauczycielską szkoły. Stanowią ją w dużej części ludzie młodzi podejmujący dokształcanie na studiach podyplomowych, kursach, doskonalący swoje umiejętności pedagogiczne w ramach awansu zawodowego.

Daje to możliwość ciągłej aktualizacji przekazywanej wiedzy fachowej i sprostanie wymogom współczesności.

Przywiązanie do szkoły, jej tradycji sprawia, że niedawni absolwenci szkoły po ukończeniu studiów wracają do niej jako wartościowi, zaangażowani nauczyciele. Efekty pracy kadry nauczycielskiej ze swoimi uczniami widoczne są na każdym kroku w Zespole. Nowatorskie prace dyplomowe wykonywane przez uczniów pod kierunkiem swoich nauczycieli niejednokrotnie zyskują uznanie przez zwiedzających szkołę. To właśnie w ramach tych prac uczniowie Technikum Elektronicznego, dobrze znający swoją szkołę zaprojektowali i wykonali system monitoringu obiektów szkoły.

Wychodząc naprzeciw zadaniom, jakie stawia przed szkołami Nowa Matura, uczniowie wykonali nagłośnienie świetlic, sali gimnastycznej, gdzie będzie przebiegać egzamin maturalny z języków obcych.
Przez lata wykonano wiele pomocy naukowych przydatnych na zajęciach o charakterze laboratoryjnym. Troska o wystrój szkoły, poszczególnych klas znalazła odzwierciedlenie w pracach uczniów Technikum Budowlanego. Przebudowa wnętrz, adaptacja pomieszczeń szkolnych to tylko niektóre efekty tych prac. Z ostatnich przedsięwzięć realizowanych przez uczniów warto wymienić przebudowę szatni przy obiektach sportowych oraz adaptację pomieszczeń dawnych warsztatów szkolnych na salę gimnastyczną.

Doceniając rolę internetu w edukacji uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli zaprojektowali i rozprowadzili sieć internetową na terenie szkoły umożliwiając dostęp do internetu z każdej sali wykładowej. Warto dodać, że twórcami strony internetowej szkoły /zsp.szkola.pl/ są również jej uczniowie. Podobnie wykonano sieć nagłaśniającą szkolnego radiowęzła. Zespół redakcyjny przygotował przez minione lata wiele audycji okolicznościowych i edukacyjnych. Ważnym więc zadaniem, jakie stawia sobie szkoła jest wszechstronny rozwój ucznia, podejmowanie działań by rozumiał, że szereg podejmowanych zabiegów przez szkołę jest inwestycją w jego wiedzę, jak też umożliwienie aby już w szkole mógł sprawdzić jakie posiadł umiejętności.

Efekty pracy widoczne są również w konkretnych osiągnięciach uczniów naszego Zespołu w łączeniu zdobytej wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. Uwidocznił to udział w Olimpiadach Wiedzy Technicznej na etapie finału centralnego, coroczny udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na dalszych jej etapach czy też Olimpiadzie Fizycznej. Uczniowie Zespołu z powodzeniem startowali w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej docierając do eliminacji centralnych, w corocznych edycjach Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego indywidualnie i drużynowo zajmowali czołowe miejsca. Uczniowie Zespołu łącząc naukę z pasją do uprawiania sportu odnotowali wiele osiągnięć. Dariusz Paluszkiewicz, Piotr Siliwoniuk, Artur Mikołajczuk startując w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w teakwondo zajmowali wysokie II i III miejsca w swoich kategoriach. Podobnie w tej dyscyplinie osiągali sukcesy Gabriel Siliwoniuk, zdobywając V miejsce na Mistrzostwach Świata w Grecji i Wiktor Waszczuk I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Berlina. Uczniów naszego Zespołu nie zabrakło w konkursach i imprezach organizowanych przez agendy Urzędu Miasta czy Międzyrzeckie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Obecny Zespół to Licea Profilowane i Technika. Liczba absolwentów kontynuujących naukę na Politechnikach, Uniwersytetach oraz innych uczelniach wyższych odzwierciedla pozytywne efekty kształcenia. Badane losy absolwentów w poszczególnych latach wskazują na wysoki procentowy wskaźnik podejmujących studia. Od wielu lat szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi organizując egzaminy wstępne na studia połączone z egzaminem maturalnym.

Współpraca z uczelniami wyższymi odbywa się na wielu płaszczyznach. Przedstawiciele uczelni przyjeżdżają na spotkania z młodzieżą klas maturalnych, na bezpośrednie spotkania informacyjno –rekrutacyjne, przesyłają materiały, zaproszenia, z których korzystają uczniowie w ramach Otwartych Dni Uczelni. Troska o wszechstronny rozwój ucznia uwidacznia potrzebę opieki zdrowotnej. Zespół szczyci się posiadaniem Certyfikatu Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Uzyskanie go to kilka lat pracy bardzo owocnych, bowiem obok działającego Gabinetu Pielęgniarki Szkolnej uruchomiono na terenie szkoły Gabinet Dentystyczny. Uruchomiono wiele przedsięwzięć pozwalających na przeszkolenie nauczycieli również w tym zakresie. Efektem tych działań jest zatrudnienie psychologa, przeszkolenie terapeutów w zakresie działań antynarkotykowych i antyalkoholowych w Ośrodku Terapeutycznym Artura Amendy. Szkoła wspólnie z ks. Sławomirem Szypulskim, katechetą Zespołu była inicjatorem sprowadzenia na teren Międzyrzeca Podlaskiego Pana Artura Amendy ze Stowarzyszenia Pomocy Arki Noego, który prowadził spotkania z zakresu profilaktyki antynarkotykowej i antyalkoholowej z uczniami szkół Międzyrzeca i ich rodzicami. Były to dla młodzieży, nauczycieli i rodziców ważne i pouczające spotkania. Corocznie w ramach współpracy z Miejską Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi na terenie naszego Zespołu organizowany jest Festyn Antyalkoholowy, w którym biorą udział szkoły z Międzyrzeca i okolicy. Obecnie w ramach Alertu Zdrowotnego, Ekologicznego, do którego Szkoła przystąpiła podejmowane są nowe wyzwania podnoszące poziom opieki zdrowotnej i świadomości uczniów w tym zakresie.

Szkoła współpracuje z instytucjami i redakcjami czasopism, które wspomagają edukację zawodową uczniów. Spośród firm wymienić należy „Atlas” – firmę produkującą materiały budowlane służące do docieplania i wykańczania budynków , firmę „Izolacja S.A.” – producenta materiałów izolacyjnych ze Zduńskiej Woli, Zakłady „Gamrat” – producenta tworzyw sztucznych, firmę „Optiroc” – zajmującą się produkcją keramzytu, firmą „Fakro” – produkującą okna dachowe uchylne, czy firmę „Porta” – producenta drzwi do budynków mieszkalnych.

Uczniowie zapoznają się z nowościami techniki budowlanej uczestnicząc w wystawach i sympozjach branży budowlanej, sanitarnej i elektronicznej w Warszawie, Lublinie i innych miastach. Firmy i redakcje czasopism zaopatrują nieodpłatnie szkołę w kasety video, czasopisma i foldery z nowościami. Dyrekcja szkoły tworząc jak najlepsze warunki nauki i rozwoju swoim uczniom, analizuje potrzeby rynku pracy tworząc nowe kierunki nauczania. Służy temu celowi również opracowana Wizja i Strategia Rozwoju Szkoły.

Wiele z wymienionych przedsięwzięć i realizowanych zadań nie zostałoby wykonanych gdyby nie właściwa atmosfera szkoły, oparta na relacjach wzajemnego zaufania między uczącymi i uczniami. Budowana skrzętnie od lat udziela się nowym rocznikom młodzieży i rozpoczynającym pracę nauczycielom. Szeroko pojęta samorządność, demokratyzacja życia szkolnego niesie ze sobą i obowiązki, które młodzież bierze również na siebie. Akceptacja wielu inicjatyw Samorządu Uczniowskiego dotycząca zajęć szkolnych, organizowanych imprez, wystroju szkoły i konsultowanie z nim ważnych decyzji jak np. wybór imienia szkoły, przydział pomocy stypendialnej sprzyja budowaniu właściwego klimatu pracy.

Dlatego chętnie do swojej szkoły wracają absolwenci, aby podzielić się swoimi sukcesami z wychowawcami i kolegami.
Z sympatia mówią o latach przebytych w szkole o atmosferze, która zachęcała do nauki i pracy.

Skip to content