Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
w Zespole Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim
na rok szkolny 2021/2022

 Nasza Szkoła prowadzi nabór elektroniczny, oferta edukacyjna znajduje się na stronie:

Warunki przyjęcia do pierwszych klas

 

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.,

  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

  • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

  • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

  • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

  

Logowania kandydaci dokonują na stronie:  https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół publicznych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 znajdują się na stronie

http://www.kuratorium.lublin.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać  w sekretariacie szkoły:

Międzyrzec Podlaski

ul. Warszawska 30

tel. 83 371-20-15 e-mail: zst.miedzyrzec@onet.pl

                               NOWA SZKOŁA

Szkoła Branżowa II STOPNIA

Dzień otwarty w ZST w Międzyrzecu Podlaskim

Stypendia Starosty Bialskiego w ZST w Międzyrzecu Podlaskim

Studniówka Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim

Prezentacje

Pracownia mechatroniczna

Zajęcia w pracowniach mechatronicznej, pracowni technologii i konstrukcji mechanicznych

Pracownia fryzjerska

Autorzy filmu: Krzysztof Pawłowski i Mateusz Jakubowicz

Konkurs wewnątrzszkolny „Mój robot ZWYCIĘZCA”

 

Konkurs wewnątrzszkolny „Mój robot ZWYCIĘZCA” 

Skip to content