Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
w Zespole Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim
na rok szkolny 2020/2021

 Nasza Szkoła prowadzi nabór elektroniczny, oferta edukacyjna znajduje się na stronie:

Warunki przyjęcia do pierwszych klas

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

 2. Termin składnia wniosków: 15.06.2020r. –10.07.2020r. do godz.15.00.
 3. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: od 26.06.2020r. do 10.07.2020 r. do godz. 15.00.

 4. Dostarczenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana szkoły: od 31.07.2020r. do 04.08.2020r. do godz. 15.00.

 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie do dnia 18.08.2020r. Skierowanie na badanie należy pobrać w szkole w terminie od 15.06.2020 do 14.08.2020 r. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego rodzic kandydata informuje o tym w sposób papierowy lub elektronicznie dyrektora szkoły w terminie do 18.08.2020 r. W uzasadnionych przypadkach zaświadczenie należy dostarczyć do 25 września 2020 roku. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. 

 6. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 12.08.2020r. 

 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 13.08.2020r. do 18.08.2020r. do godz. 15.00.

 8. Listy kandydatów przyjętych: 19.08.2020r. 

 9. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

 10. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r.

 11. Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. technik mechatronik / technik elektronik / technik mechanik / technik budownictwa / technik robót wykończeniowych w budownictwie /: język polski, matematyka, fizyka, język obcy,

 2. technik ochrony środowiska: język polski, matematyka, biologia, język obcy,

 3. technik usług fryzjerskich: język polski, matematyka, chemia, język obcy,

 4. branżowa szkoła I stopnia: kierowca-mechanik / monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie / elektryk / fryzjer/ murarz-tynkarz/ oddział wielozawodowy: język polski, matematyka, fizyka, język obcy,

 1. Istnieje możliwość utworzenia oddziałów integracyjnych w technikum i branżowej szkole I stopnia, w przypadku złożenia dokumentów przez kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Logowania kandydaci dokonują na stronie:  https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół publicznych województwa lubelskiego na rok szkolny 2020/2021 znajdują się na stronie

http://www.kuratorium.lublin.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać  w sekretariacie szkoły:

Międzyrzec Podlaski

ul. Warszawska 30

tel. 83 371-20-15 e-mail: zst.miedzyrzec@onet.pl

                               NOWA SZKOŁA

Szkoła Branżowa II STOPNIA

Dzień otwarty w ZST w Międzyrzecu Podlaskim

Stypendia Starosty Bialskiego w ZST w Międzyrzecu Podlaskim

Studniówka Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim

Prezentacje

Pracownia mechatroniczna

Zajęcia w pracowniach mechatronicznej, pracowni technologii i konstrukcji mechanicznych

Pracownia fryzjerska

Autorzy filmu: Krzysztof Pawłowski i Mateusz Jakubowicz

Konkurs wewnątrzszkolny „Mój robot ZWYCIĘZCA”

 

Konkurs wewnątrzszkolny „Mój robot ZWYCIĘZCA”