Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin udzielania stypendium Starosty Bialskiego

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/174/2013

Rady Powiatu w Białej Podlaskiej     z dnia 21 czerwca 2013 r.REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIUM STAROSTY BIALSKIEGO UCZNIOM SZKÓŁPONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BIALSKI

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania stypendiów starosty bialskiego.
§ 2. 1. Stypendia za wyniki w nauce oraz uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady udzielane uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez powiat bialski zwane dalej stypendiami starosty bialskiego są wypłacane ze środków budżetu powiatu.

2. Kwota stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym wynosi w zależności od wysokości średnich ocen z obowiązkowych przedmiotów:

 • 4,5 – 60 zł,
 • 4,6 – 70 zł,
 • 4,7 – 80 zł,
 • 4,8 – 100 zł,
 • 4,9 – 120 zł,
 • 5,0 – 130 zł,
 • 5,1 i wyżej – 150 zł.

3. Kwota stypendium za tytuł laureata lub finalisty olimpiady wynosi:

 • 1) za tytuł laureata – 500 zł,
 • za tytuł finalisty – 300 zł.

4. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej może dokonać zwiększenia lub zmniejszenia wysokości stypendium i nagrody, w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych w budżecie.

§ 3. 1. Stypendium starosty bialskiego za wyniki w nauce może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez powiat bialski, który na koniec roku szkolnego poprzedzającego rok, na który ma być przyznane stypendium, uzyskał:

 • jedną ze średnich ocen, o których mowa w § 2 ust. 2,
 • co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
 • nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
 • wyróżnia się aktywną postawą i zaangażowaniem w życie szkoły lub klasy.

2. Stypendium starosty bialskiego za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi klasy pierwszej, który na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej, uzyskał:

 • jedną ze średnich ocen, o których mowa w § 2 ust. 2,
 • co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
 • co najmniej 140 punktów w naborze do szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez powiat bialski.

3. Stypendium starosty bialskiego za tytuł laureata lub finalisty olimpiady finansowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej może uzyskać uczeń posiadający tytuł laureata lub finalisty tejże olimpiady potwierdzony otrzymanym dyplomem.

§ 4. 1. Stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 2 przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego i wypłacane miesięcznie.

2. Stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 3 przyznawane jest w miesiącu wrześniu i wypłacane jest jednorazowo.

3. Stypendia starosty bialskiego mają charakter motywacyjny.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium starosty bialskiego składa dyrektor szkoły/zespołu szkół w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej:

 • w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat bialski w terminie do 15 lipca każdego roku,
 • w przypadku uczniów klas pierwszych uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat bialski w terminie do 10 września każdego roku.

2. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki nr 1 i 2 do regulaminu.

3. Wnioski niespełniające kryteriów niniejszego regulaminu lub złożone po terminie nie będąrozpatrywane.

§ 6. Wnioski o stypendium starosty bialskiego sprawdza pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym regulaminem Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

§ 7. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje starosta bialski w oparciu o propozycję Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Skip to content