Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁASZAMY NABÓR DO UDZIAŁU W STAŻU ZAWODOWYM!

OGŁASZAMY NABÓR DO UDZIAŁU W STAŻU ZAWODOWYM!

Projekt praktyk pt. Staże zawodowe bez granic nr 2019-1-PL01-KA102-063143 realizowany w ramach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Staże odbędą się w regionie Riwiery Olimpijskiej w Grecji w dn. 07-18.10.2019 oraz 20.04-01.05.2020. Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do uczniów klas II – IV kształcących się w zawodzie: technik usług fryzjerskich, technik mechanik, technik mechatronik oraz technik budownictwa.

Główne cele projektu:

1.Zdobycie doświadczenia zawodowego przez naszych uczniów – w środowisku międzynarodowym, obcojęzycznym, w przedsiębiorstwie innowacyjnym, nowoczesnym i prestiżowym.

2.Wykorzystanie przez uczniów zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

3.Rozwój kompetencji uczniów – wiedzy w zakresie wybranych specjalizacji, umiejętności zawodowych, językowych (przełamanie bariery językowej, poprawa zdolności komunikacji w języku angielskim, rozszerzenie słownictwa branżowego, opanowanie języka greckiego na podstawowym poziomie), społecznych i kulturowych (m.in. umiejętność pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem, kreatywność) oraz postaw – otwartości, tolerancji.

4.Zaznajomienie się z mechanizmem działania dużych, dobrze rozwiniętych, międzynarodowych firm oraz z zagranicznym rynkiem pracy.

5.Zdobycie umiejętności organizacji miejsca pracy, wykonywanych zadań.

6.Zapoznanie z kulturą Grecji.

7.Wzrost pewności siebie, wiara we własne umiejętności.

8.Zmniejszenie bezrobocia wśród młodych ludzi – szczególnie absolwentów szkół takich jak ZST.

9.Rozwój kompetencji kadry szkoły.

10.Wdrażanie nowych metod nauczania, rozwiązań edukacyjnych oraz rozbudowa oferty kształcenia.

11.Poprawa wizerunku naszej szkoły – wzrost jej atrakcyjności i zwiększenie zainteresowania potencjalnych uczniów.

12.Zmiana w postrzeganiu szkolnictwa zawodowego/technicznego.

13.Wzrost świadomości dotyczącej programów unijnych, sposobów certyfikacji itp.

14.Rozwój firm lokalnych.

15.Zbudowanie sieci kontaktów międzynarodowych przez naszą szkołę i organizację współpracują.

Zgłoszenie do projektu następuje poprzez złożenie listu motywacyjnego i odpowiedniego druku formularza w wersji papierowej w sekretariacie oraz przez odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w sekretariacie.

Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu, do którego mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

  • są uczniami szkoły klas II – IV;
  • kształcą się w zawodzie technik mechanik, technik mechatronik, technik usług fryzjerskich oraz technik budownictwa;
  • uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych;
  • wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży;
  • cechuje ich nienaganne zachowanie.

Zgłoszenia na pierwszą mobilność (technicy budownictwa) przyjmowane będą do 11 września 2019r. godz. 12:00.

Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są w sekretariacie szkoły.

Skip to content