Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Technikum po gimnazjum – istniejące

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych, organizacją robót budowlanych, eksploatacją, utrzymaniem obiektów budowlanych oraz sporządzaniem kosztorysów i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej.

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania określonych robót budowlanych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Kwalifikacje:

 • BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.
 • BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń m.in., jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w zakładach produkcyjnych, jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzeń technicznych. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Szczegółowe CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • organizowania procesu produkcji.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: Technik mechanik – 311504

 • K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M.20.
 • K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń M.44.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (M.20.) odbywa się pod koniec II semestru klasy III. 
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (M.44.)) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV. 

Szkoła przysposabia do zawodu technik elektronik:

Technikum ma za zadanie wykształcenie wykwalifikowanego pracownika posiadającego wszechstronną wiedzę elektroniczną, potrafiącego w pełni ją wykorzystać w praktyce oraz przygotować do kontynuacji nauki w kierunkach technicznych na wyższych uczelniach. Program kształcenia młodzieży obejmuje szeroki wachlarz przedmiotów pozwalający na pełne poznanie zagadnień współczesnej elektroniki.

Obejmuje bloki programowe:

 • podstawy elektroniki – całokształt wiedzy elektronicznej i elektrotechniczne potrzebny do wykonywania zawodu i kontynuowania nauki,
 • urządzenia elektroniczne – budowa, działanie i zastosowanie przyrządów oraz systemów pomiarowych, wzmacniaczy, elementy automatyki i komputerowych systemów pomiarowych,
 • pomiary elektroniczne – teoretyczne i praktyczne wykorzystanie technik pomiarowych,
 • technika wytwarzania i gospodarka rynkowa – zapoznanie z podstawowymi materiałów i technologiami wytwarzania stosowanymi w elektronice oraz ukształtowaniu umiejętności niezbędnych w warunkach gospodarki rynkowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;
 2. użytkowania urządzeń elektronicznych;
 3. naprawy urządzeń elektronicznych.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: Technik elektronik – 311408;

 • K1 – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6.)
 • K2 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20.)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (E.6.) odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (E.20.) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV.

Szkoła przysposabia do zawodu technik mechatornik:

Mechatronika to nowa dziedzina techniki łącząca elementy mechaniki, budowy maszyn, elektrotechnki, elektroniki, automatyki i robotyki oraz informatyki. Mechatronika to integracja systemów mechanicznych z nowoczesną elektroniką i informatyką.  Technikum to jest więc odpowiedzią na zmianę zapotrzebowania na rynku pracy i doskonałym wstępem do studiowania tak obleganych obecnie kierunków, jak: automatyka i robotyka, informatyka, metrologia i mechatronika.

Nauka obejmuje następujące bloki programowe:

 • podstawy mechatroniki;
 • urządzenia i systemy mechatroniczne;
 • pracownia urządzeń mechatronicznych;
 • język obcy zawodowych;
 • technologia i konstrukcje mechaniczne;
 • zajęcia specjalizujące.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: Technik mechatronik – 311410

 • K1 – EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • K2 – EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: Technik ochrony środowiska – 325511

 • K1 – Ocena stanu środowiska (R.7.)
 • K2 – Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska (R.8.)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy II. 
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 2. wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 3. wykonywania strzyżenia włosów;
 4. wykonywania stylizacji fryzur;
 5. wykonywania projektów fryzur.

Przedmioty zawodowe:

 • technologia fryzjerstwa;
 • materiały fryzjerskie;
 • higiena;  stylizacja;
 • podstawy psychologii;
 • podstawy działalności usługowej;
 • pracownia fryzjerska.

Informacje dodatkowe

Wykonuje zabiegi fryzjerskie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Fryzjer dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi mody i techniki fryzjerskiej, stosuje nowoczesne aparaty i środków fryzjersko-kosmetycznych, korzysta z technik komputerowych. W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość estetyczna precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja fizyczna , sprawność manualna wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

K1 – Wykonywanie usług fryzjerskich (A.19.) 
K2 – Wykonywanie projektów fryzur (A.23.) 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.19. odbywa się pod koniec klasy III.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.23. odbywa się pod koniec I semestru klasy IV. 

Rozszerzenie programowe:
Chemia, informatyka, historia i społeczeństwo

Skip to content