Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Dofinansownie do zakupu podręczników

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich informuje, iż w nadchodzącym roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.-„Wyprawka szkolna”- przysługuje dofinansowanie zakupu podręczników :

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351,00 zł(netto) według kryterium dochodowego zapisanego w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie potwierdzające uzyskane dochody za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku w przypadku rodziny nie korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dochód z gospodarstwa rolnego podaje się wg posiadanych hektarów przeliczeniowych: 1 ha – 207,00),
  • zaświadczenie GOPS o korzystaniu ze świadczeń w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń w formie zasiłku stałego/ okresowego/ rodzinnego/ dodatku do zasiłku rodzinnego);
  • oświadczenie o dochodach tylko w uzasadnionych przypadkach,
  • uzasadnienie w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, u którego dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, ale sytuacja wymaga przyznania dofinansowania,

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana uczniom:

  • słabowidzącym
  • niesłyszącym
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1 – 3 przyznania dofinansowania,

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

– kopię orzeczenia wydawanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi nie więcej niż:

  • 352,00 zł dla ucznia klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pomocy udziela się na wniosek rodziców ucznia, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych oraz nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wypełnione wnioski wraz z dowodem zakupu należy składać do dnia 10.09. 2012 r. w sekretariacie szkoły.

Realizacja dofinansowania odbywać się będzie po przedłożeniu dowodów zakupu podręczników tj. faktury VAT, rachunku, paragonu lub w uzasadnionych przypadkach oświadczenia (do oświadczenia należy dołączyć informację o treści: Rozliczenie wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”) wystawionego imiennie na ucznia, rodzica, opiekuna prawnego , rodzica zastępczego. Wypłata przyznanego świadczenia nastąpi na rachunek podany we wniosku lub kasie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski.

Wzór wniosku można pobrać ze strony https://www.zsp.szkola.pl/33331/aktualnosci lub w sekretariacie szkoły.

Skip to content